Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Agata Bzdyń, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Agata Bzdyń, ul. Marszałkowska 126/134, Warszawa 00-008;
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym ze świadczeniem na rzecz Państwa usług prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość wykonywania usług prawniczych. Niepodanie danych osobowych skutkowało będzie odmową świadczenia usług prawniczych;
4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia świadczenia usług przez kancelarię;
6) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim należy wysłać odpowiednie żądanie na adres e-mail: office@agatabzdyn-legal.pl;
7) posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Sprzeciw należy zgłosić na adres e-mail: office@agatabzdyn- legal.pl;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.