Zasady Współpracy

W swojej działalności stosuję powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz Kodeks Etyki Radcy Prawnego, opracowany w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług prawnych i budowania zaufania pomiędzy Klientką/Klientem i kancelarią.

Rozmawiam z moimi Klientkami/Klientami o ich oczekiwaniach i problemach. Moje opinie nie polegają wyłącznie na cytowaniu przepisów i teoretycznych rozważaniach, lecz analizie sytuacji i stanu prawnego oraz proponowaniu najkorzystniejszych dla Klientek/Klientów rozwiązań.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH
Zawarcie umowy o świadczenie usług prawnych nie wymaga żadnej szczególnej formy prawnej z uwagi na to, że umowa taka ma cechy umowy zlecenia. Najczęściej do zawarcia takiej umowy dochodzi poprzez już samo udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Klientki/Klienta po uzgodnieniu kwoty wynagrodzenia za świadczenie tej usługi.

Zawarcie umowy o świadczenie usług prawnych możliwe jest:
- poprzez podpisanie umowy uzgodnionej z Klientką/Klientem w siedzibie kancelarii;
- zawarcie umowy na odległość (czyli bez jednoczesnej obecności obu stron, np. W czasie spotkania online, rozmowy telefonicznejlub poprzez wymianę e-maili) lub poza lokalem kancelarii.

W przypadku, gdy są Państwo konsumentami i zawierają Państwo z kancelarią umowę na odległość/poza lokalem kancelarii przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów w ciągu 14 dni od jej zawarcia.
Wystarczy jednak, że w ciągu 14 dni prześlą Państwo takie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail kancelarii.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy o świadczenie usług prawnych znajduje się tutaj.

W związku z przysługującym Państwu prawem do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni nie będzie w tym czasie możliwe podjęcie przez kancelarię świadczenia tych usług aż do upływu wskazanego terminu na odstąpienie od umowy.

Wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia usług prawnych będzie możliwe w przypadku, gdy zrzekną się Państwo swojego prawa do odstąpienia od umowy w ciagu 14 dni i prześlą do kancelarii na adres e-mail oświadczenie. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj.

W przypadku wykonania za Państwa zgodą w całości zleconej usługi prawnej przed upływem 14 dni na wykonanie przez Państwa prawa odstąpienia od umowy zlecenia, tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy.

WYNAGRODZENIE
Oferuję sposób rozliczeń dostosowany do potrzeb Klientek/Klientów. Każdorazowo wynagrodzenie i sposób rozliczenia ustalane są z nimi indywidualnie.

Zazwyczaj moje wynagrodzenie ustalane jest jako:
- stawka godzinowa;
- ryczałt za wykonanie usługi;
- ryczałt z limitem godzin;

Zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego wynagrodzenie „za wygranie sprawy” („success fee”) nie może być jedynym wynagrodzeniem za pracę radcy prawnego. Umowa z Klientem może jednakże przewidywać, że w związku z wygraniem danej sprawy dla Klienta radca prawny otrzyma wynagrodzenie dodatkowe w postaci „success fee”.

Wysokość honorarium jest zawsze ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez Klientki i Klientów, znaczenia sprawy dla Klientek i Klientów, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych Klientów oraz rodzaju więzi z Klientami.

CENNIK:
Poniższe zestawienie jest zestawieniem przykładowym, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następne kodeksu cywilnego, gdyż każda sprawa jest wyceniana indywidualnie. Cenny zostały podane w kwotach brutto z uwagi na przepisy o prawach konsumentów i tylko w przypadku konsumentów mogą obowiązywać w kwocie brutto.

cennik


STAWKA GODZINOWA:
Jakie czynności wykonywane przez prawniczkę/prawnika są rozliczane w ramach stawki godzinowej?

Otóż w ramach stawki godzinowej wynagradzane są takie czynności jak:
- czytanie i analiza dokumentów sprawy, a w przypadku, gdy Klient dostarczy dokumenty, które są nieopisane, niepoukładane chronologiczne, również czas spędzony na porządkowaniu dokumentów;
- spotkania osobiste/online z Klientem, rozmowy telefoniczne z Klientem, w celu wyjaśnienia/uszczegółowienia działań sprawie, informowanie o postępach w sprawie, przygotowanie klienta do rozprawy itp.;
- sporządzanie pism przedprocesowych i procesowych, a także wprowadzanie do nich zmian i korekt;
- przygotowanie pism przedprocesowych i procesowych do wysyłki oraz ich wysyłka (pocztą zwykłą);
- zapoznanie z aktami spraw sądowych w czytelni sądu lub zeskanowanych i dostarczonych przez Klienta;

Zaletą rozliczania się wg. stawki godzinowej jest transparentność tego, za jakie konkretnie wykonane czynności w sprawie Klient płaci.

Dodatkowo, w przypadku długotrwałych sporów sądowych, stawka godzinowa ma tę przewagę nad stawką ryczałtową, że płacona jest wg. zestawienia wykonanych czynności w danym miesiącu. Zatem Klienci nie są zmuszeni wyłożyć, niejednokrotnie bardzo wysoką kwotę ryczałtu z góry za całość postępowania. Tym samym bariera dostępności skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych, które Klienci mogą przeznaczyć na ten cel, zmniejsza się lub nawet całkowicie znika.

RYCZAŁT:
W ramach stawki ustalonej jako ryczałt Klient opłaca z góry całość wynagrodzenia należnego za zlecone do wykonania usługi prawne. Stawka ustalona w ten sposób obejmuje wszystkie czynności, które należy wykonać, aby należycie poprowadzić sprawę zleconą przez Klienta. Wynagrodzenie ryczałtowe uiszczane jest tylko raz, a nie w cyklach miesięcznych, jak w przypadku wynagrodzenia wg. stawek godzinowych.

W przypadku rozwiązania umowy i wcześniejszego zakończenia świadczenia usług przez kancelarię, Klientowi nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek części uiszczonego wynagrodzenia ryczałtowego.

RYCZAŁT Z LIMITEM GODZIN:
Ten sposób rozliczenia stosowany jest w sytuacji świadczenia usług prawnych dla stałych Klientów, zazwyczaj będących przedsiębiorcami. Łączy on w sobie zalety obu sposobów rozliczania omówionych wyżej.

W przypadku zastosowania tej stawki dla Klientów posiadających umowę z kancelarią na stałą obsługę prawną Klient miesięcznie płaci określoną kwotę ryczałtu za określoną liczbę godzin, która może być w danym miesiącu poświęcona na wykonywanie usług prawnych na jego rzecz. Po przekroczeniu wskazanego w umowie limitu godzin, o ile sytuacja tego wymaga i konieczne jest dalsze wykonywane pracy na rzecz tego Klienta, rozliczanie odbywa się na podstawie zestawienia czynności wg. określonej w umówię stawki godzinowej.

Na przykład, w treści umowy na stałą obsługę prawną umawiamy się, że Klient potrzebuje 10 godzin świadczenia usług prawnych w każdym miesiącu i określamy, że jedna godzina pracy kosztuje wtedy 350 zł plus 23% VAT (430,50 zł brutto), natomiast w po przekroczeniu limitu 10 godzin pracy w miesiącu każda kolejna godzina spędzona na pracy dla tego Klienta będzie kosztowała 400 zł plus 23% VAT. Co miesiąc Klient będzie zobowiązany do zapłaty 3500 zł + 23% VAT (4305,00 zł brutto) tytułem ryczałtu z limitem 10 godzin pracy na jego rzecz oraz ewentualnie takiej dodatkowej kwoty, która będzie wynikała z zestawienia prac wykonanych po przekroczeniu ustalonego limitu godzin.

ZWROT WYDATKÓW:
Zgodnie z treścią Kodeksu Etyki Radcy Prawnego kancelarii wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje też wydatki na prowadzenie spraw Klientów.
Do przykładowych wydatków, które bywają konieczne do prawidłowego świadczenia usług prawnych można zaliczyć:
zwrot kosztów dojazdu na rozprawy – rozliczany zazwyczaj wg. kilometrówki, faktur/biletów wystawionych przez poszczególnych przewoźników (np. PKP/linii lotniczych); zwrot kosztów noclegu, jeśli świadczenie usług prawnych odbywa się poza miejscowością, gdzie znajduje się siedziba kancelarii.

PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI KANCELARII:
Płatności za usługi kancelarii można dokonać w następujący sposób:
- przelewem na rachunek bankowy kancelarii wskazany na fakturze/fakturze proforma/w umowie;
- za pomocą bramki do płatności elektronicznych dostępnej na stronie www kancelarii, gdzie dostępne są płatności za pomocą aplikacji bankowych, portfeli elektronicznych iPay, GooglePay itp., a także możliwość rozłożenia płatności na raty;
- BLIKIEM;
- za pomocą PayPal i linku do płatności wysłanego na adres e-mail Klientki/Klienta;
- gotówką w siedzibie kancelarii.

OBOWIĄZKI KLIENTA:
Pełen zakres obowiązków Klientów zależał będzie od okoliczności konkretnych spraw i zlecanych usług, natomiast do podstawowych obowiązków w każdym przypadku należą:
1) dostarczenie wszystkich niezbędnych do wykonania zleconych prac informacji i dokumentów przed rozpoczęciem świadczenia usług prawnych;
2) nieukrywanie informacji lub dokumentów, które mają znaczenie dla prawidłowego wykonania zleconych prac;
3) dostarczenie informacji i dokumentów w sposób uporządkowany – prawidłowo opisanych plików/skanów dokumentów, przesłanych w jasno i jednoznacznie opisanych wiadomościach e-mail lub dostarczonych na nośnikach elektronicznych (CD, DVD, USB) lub poprzez przesłanie ich w chmurze (wetransfer.com, transfernow.net itp.);
4) dostarczenie informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania zleconych prac w terminie uzgodnionym z kancelarią, pozwalającym na należyte przygotowanie się do wykonania zleconych usług. W przypadku, gdy dokumenty zostaną przez Klientów dostarczone zbyt późno lub po terminie uzgodnionym z kancelarią, aby kancelaria należycie wykonała zlecone usługi, kancelaria ma prawo odmówić wykonania tych usług;
5) ponoszenie opłat sądowych, opłat za wydanie odpisów lub kserokopii dokumentów urzędowych, akt spraw sądowych, opłaty skarbowej od udzielanego pełnomocnictwa lub innych kosztów i opłat niezbędnych dla prowadzenia przez kancelarię spraw Klientów;
terminowe uiszczanie wynagrodzenia za świadczenie usług prawnych przez kancelarię.

GODZINY PRACY KANCELARII:
Kancelaria jest otwarta standardowo od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11:00 do 17:00, a w piątki od 10:00 do 13:30.
Czas pracy kancelarii jednak może się zmieniać w zależności od ilości zleconych usług prawnych i natężenia pracy.

Spotkania osobiste, spotkania online oraz rozmowy telefoniczne w sprawach innych niż sprawy niecierpiące zwłoki umawiamy poprzez portal: https://kancelaria-praw-czlowieka.reservio.com/booking

Weekendy, święta państwowe i inne dni wolne od pracy związane ze świętami religijnymi są w kancelarii dniami wolnymi od pracy. Możliwość świadczenia usług prawnych w tym czasie zależy od indywidualnych ustaleń z Klientami.
O urlopach i tymczasowej niedostępności usług prawnych z innych przyczyn informuję Państwa na bieżąco na stronie www kancelarii w zakładce „Aktualności”, na profilach w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram oraz w wizytówce kancelarii w Google.

SPOSOBY KONTAKTU:
Podstawowym sposobem kontaktu z kancelarią jest kontakt poprzez adres e-mail: office(at)agatabzdyn-legal.pl.
Minimalny czas oczekiwania na odpowiedź na wiadomość e-mail to 2 dni robocze.

W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki Klientki/Klienci mogą również kontaktować się w formie telefonicznej, dzwoniąc na nr telefonu +48 733310781. Sprawami niecierpiącymi zwłoki są sprawy zatrzymań przez policję/ABW/CBA/CBŚ, skierowania wniosku o ukaranie do sądu 24h w trybie przyspieszonym, sprawy związane z wykonaniem decyzji o powrocie do kraju pochodzenia lub inne, w przypadku których zagrożone jest zdrowie i życie osób.

W pozostałych sprawach, nie będących sprawami pilnymi i niecierpiącymi zwłoki, kontakt telefoniczny możliwy jest wyłącznie po umówieniu terminu rozmowy przez system rezerwacyjny: https://kancelaria-praw-czlowieka.reservio.com/booking

DOSTĘP DO SPRAW I DOKUMENTÓW KLIENTÓW
Każdemu Klientowi udostępniamy możliwość dostępu do jego spraw prowadzonych przez kancelarię za pomocą indywidualnego konta w systemie amberlo.io. W tym celu będą Państwo musieli założyć sobie konto w systemie amberlo.io za pomocą przesłanego przez nas dedykowanego Wam linku.

W ramach konta amberlo.io mająPaństwo dostęp do widoku wykonanych czynności i zadań w Waszych sprawach, jak też zestawień czasowych oraz wystawionych dla Was faktur. Obecnie Portal Klienta w amberlo.io umożliwia Państwo również dostęp do wszystkich Waszych dokumentów związanych z prowadzonymi dla Was przez kancelarię sprawami.