Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Bzdyń
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa
tel. 733310781
e-mail: office@agatabzdyn-legal.pl
NIP: 9222588435


WSTĘP
Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm), Agata Bzdyń, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Agata Bzdyń, zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawczynią”, z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej. 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne
1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a) Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
b) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
c) Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
d) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
e) Usługodawczyni – Agata Bzdyń, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Agata Bzdyń.
f) Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawczyni, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawczyni świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: www.agatabzdyn.pl,
3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie https://agatabzdyn.pl/ jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
1. Usługodawczyni świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności w zakresie Usługi „Porada prawna online”.
2. Usługodawczyni może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 3 „Porada Prawna Online”
1. Porada Prawna Online jest usługą udzielania płatnych porad w zakresie tematyki związanej z działalnością zawodową Usługodawczyni.
2. Usługodawczyni świadczy usługę polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony praw człowieka, prowadzenia sporów sądowych, obrony w sprawach karnych, reprezentacji usługobiorców w sądach rodzinnych.
3. Pytania można przesyłać za pośrednictwem e-maila office(at)agatabzdyn-legal.pl lub zadać bezpośrednio podczas spotkania.
4. Usługodawczyni dołoży staranności, aby udzielić odpowiedzi na pytanie w terminie ustalonym z Usługobiorcą lub w braku takich ustaleń w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zaksięgowania honorarium za poradę, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. Rezerwacji terminów udzielania porad prawnych można dokonać w systemie rezerwacyjnym pod adresem: https://kancelaria-praw-czlowieka.reservio.com/.
5. Udzielanie odpowiedzi na pytania prawne jest odpłatne, przykładowy cennik porad jednorazowych znajduje się w systemie rezerwacyjnym pod adresem: https://kancelaria-praw-czlowieka.reservio.com/.
6. Usługodawczyni nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Usługobiorca w związku ze świadczona usługą, chyba że szkoda została wyrządzona Usługobiorcy umyślnie przez Usługodawcę.
7. Usługobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę przesłanych pytań wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami dla własnych celów, w tym publikowanie ich w prasie, na stronie internetowej Usługodawczyni, powoływanie się na nie w trakcie działań podejmowanych za pośrednictwem radia lub telewizji. Usługodawczyni oświadcza, iż w żadnym wypadku działania te nie będą prowadziły do ujawnienia tożsamości osoby, która przesłała zapytanie ani do ujawnienia jakichkolwiek innych danych umożliwiających jej zidentyfikowanie w tym ujawnienia informacji o podmiocie, w którym pracuje lub z którym współpracuje.
8. Usługodawczyni zastrzega, że może zlecić udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania podmiotowi trzeciemu. Usługodawczyni oświadcza, iż podmiot, któremu wykonanie tej usługi będzie zlecane, będzie wybierany z zachowaniem należytej staranności oraz z tym zastrzeżeniem, że osoby udzielające odpowiedzi będą posiadały szeroką wiedzę z zakresu przedmiotowych zagadnień. 

Rozdział 4 Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. W przypadku, gdy realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 1 pkt c) i d) niniejszego Regulaminu, wymaga powierzenia Usługodawczyni przez Usługobiorcę przetwarzania danych osobowych, których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Usługobiorca, zawarcie umowy obejmującej świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w niniejszym ustępie lub dalsze korzystanie z tych usług, jest równoznaczne z jednoczesnym zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Ustęp 1 powyżej stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy Usługobiorca jest podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO, zaś realizacja usług wskazanych w ust. 1 wymaga dalszego powierzenia danych Usługodawczyni.

Rozdział 5 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Usługodawczyni świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawczyni i udostępnionych usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawczyni oraz osób trzecich.
4.  Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
a) nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawczyni lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawczyni, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawczyni,
c) korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawczyni,
d) udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym,
e) dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawczyni treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawczyni stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawczyni z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy informatyczne Usługodawczyni z naruszeniem ust. 4 pkt e) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawczyni przez osoby trzecie.
6. Usługodawczyni nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.
7. Usługodawczyni nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.
8. Usługodawczyni nie jest zobowiązana do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do systemów teleinformatycznych Usługodawczyni. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawczyni może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych usług. W takim przypadku Usługodawczyni nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.
9. Usługodawczyni zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
10. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawczyni ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
11. Usługodawczyni zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawczyni, z wyjątkiem następujących przypadków:
a) informacje te publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;
b) ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
c) uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca.
12.  Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
13. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawczyni lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office(at)agatabzdyn-legal.pl. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
14.  Usługodawczyni rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.

Rozdział 6 Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Usługodawczyni:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Rozdział 7 Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną
1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawczyni oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawczyni.

Rozdział 8 Postanowienia przejściowe i końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Usługodawczyni zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 dot. Szczególnych wymagań systemowych do świadczenia usług drogą elektroniczną


Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania systemowe
Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawczynię, to:
•       połączenie z Internetem: 1 Mbit/s
•       preferowana przeglądarka: firefox/chrome/opera/safari
•       wtyczki do przeglądarki: adobe reader
•       pliki Cookies: tak
•       javascript: tak

Komfortowe wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawczynię, to:
•       połączenie z Internetem: 2 Mbit/s
•       preferowana przeglądarka: firefox/chrome/opera/safari
•       wtyczki do przeglądarki: adobe reader
•       pliki Cookies: tak
•       javascript: tak